A16 Fluroscent

Fluorescenčný mikroskop používa zobrazovaciu techniku, ktorá umožňuje excitáciu fluoroforov a následnú detekciu fluorescenčného signálu. Fluorescenčné mikroskopy vyžadujú výkonný zdroj svetla (100 W Merkúr alebo 5 W LED) a filtračné kocky do dichroického zrkadla, aby odrážali svetlo na požadovanej vlne dĺžky excitácie / emisie. Fluorescencia sa vytvára, keď svetlo excituje alebo premiestňuje elektrón do stavu vyššej energie, čím okamžite generuje svetlo s dlhšou vlnovou dĺžkou, nižšou energiou a inou farbou ako absorbované pôvodné svetlo. Filtrované excitačné svetlo potom prechádza objektívom, ktorý sa má zamerať na vzorku, a emitované svetlo sa filtruje späť na detektor na účely digitalizácie obrazu. Je široko používaný v biológii a medicíne, ako aj v iných oblastiach.